Privacy Policy

1.Защита на лични данни

„Хеър Академи“ ЕООД и „Бюти Франчайз“ ООД  съзнават, че сигурността на Вашите лични данни при използването на нашите интернет странице е от изключително значение. Ние се отнасяме към защитата на Вашите лични данни изключително отговорно. Поради това, желаем да Ви информираме относно информацията, която съхраняваме и тази, която не използваме. С настоящата Политика за защита на личните данни бихме искали да Ви уведомим относно нашите мерки на защита.

2. Събиране на данни

Вие може да използвате нашите интернет страници, без да разкривате Ваши лични данни. От Вас не се изисква да предоставите лични данни като условие за използването на нашите интернет страници, освен ако по собствено желание не сте заявили предоставяне на услуга. При използване на нашати интернет страници, данни могат да бъдат съхранявани за различни цели с оглед сигурност. Тези данни може да включват името на Вашия интернет доставчик, интернет страницата, която сте използвали като интернет връзка към нашата страница, интернет страниците, които сте посетили от нашата интернет страница и адреса на Вашия интернет протокол. Тези данни може доведат до Вашата идентификация, но ние не ги използваме с подобна цел. Ние периодично използваме данните за статистически цели, като поддържаме анонимността на всеки индивидуален потребител, така че лицето да не може да бъде идентифицирано. В случаите, при които се предоставят лични данни към трети лица, във връзка с предоставяне на услуги, заявени по Ваше желание или за други цели, за които сте ни упълномощили, ние разчитаме на технически и организационни средства, за да осигурим спазване на приложимите разпоредби за защита на данните.

3. Събиране и обработване на лични данни

Ние събираме лични данни, само когато ни бъдат предоставени посредством попълване на форми или имейли (например за абониране за нашия бюлетин), като част от поръчка на услуги, запитвания или молби, при които сте решили да предоставите личните си данни.

Базата данни и нейното съдържание остават в нашата фирма като се обработват от лица или сървъри, които действат от наше име и отговорят пред нас. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни от нас или от нашите служители за използване на трети страни под каквато и да било форма, освен ако нямаме Вашето съгласие, това е необходимо за да Ви предоставим дадена услуга (например да предоставим Ваши лични данни на куриерска фирма, за да бъде извършена доставка до избран от Вас адрес) или не сме задължени да го направим по силата на закон.

Ние ще контролираме и отговаряме за използването на предоставените от Вас лични данни. Част от тези данни може да бъдат съхранявани или обработвани на компютри, които се намират в други държави като САЩ, чийто закони за защита на личните данни могат да се различават от държавата, в която живеете. В подобни случаи ще осигурим наличието на адекватна защита и ще гарантираме, че обработването на данните в тази държава ще се извършва при мерки, които съответстват на тези, приложими в Република България.

4. Цел на ползване

Данните, която събираме, ще бъдат използвани само с цел да Ви доставим необходимите услуги, както и за други цели, за които сте изразили своето съгласие, освен ако със закон не е упоменато друго или това е необходимо, за да Ви доставим определена стока или предоставим определена услуга.


5. Вашите права:

 • Право на достъп

  Можете да поискате от нас потвърждение за това дали обработваме Вашите лични данни и ако отговорът е да, да поискате достъп до тях. За целта следва да изпратите искане до нас на имейла или адреса, посочени по-долу.

 • Право на поправка
  Можете да поискате от нас да поправим неточни Ваши лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

 • Право на възражение
  Ако обработваме Вашите данни на основание наш легитимен интерес, Вие имате право да възразите по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)
  При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове.

 • Право на ограничаване на обработката
  Можете да поискате от нас ограничаване в обработването на личните Ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

 • Право на преносимост на данните
  При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

 • Право на подаване на жалба пред надзорен орган
  Ако мислите, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържете се с нас, за да извършим проверка.

Можете да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях, по-специално ако живеете в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

В България това е Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: www.cpdp.bg

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Тел: 00359 2 9153518

6. Сигурност

Ние използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни от манипулация, загуба, унищожаване или достъп от неупълномощени лица. Всички лични данни, които са ни предоставени от Вас ще бъдат криптирани по време на преноса, за да се избегне възможната злоупотреба с тях от трети страни. Нашите процедури за защита непрекъснато се обновяват на основата на новите технологични достижения.

7. Деца

С оглед важността на защитата на тайната на личния живот на децата, ние не събираме, обработваме или използваме, на нашата интернет страница, данни, отнасящи се до лица, за които знаем, че са под 14 години, без предварителното дадено и доказуемо съгласие на техния законен представител. Този законен представител има правото, при поискване, да се запознае с данните, предоставени от детето и/или да изиска те да бъдат изтрити.

8. Контакти

Ако имате въпроси, предложения или оплаквания, моля свържете се с нас на dpo@stephan.bg или на следния адрес: гр.София, кв. Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев 35

Постоянното развитие на интернет понякога изисква корекции в нашата Политика за защита на личните данни. Запазваме си правото да правим промени при необходимост, за които ще Ви информираме на нашата уебстраница.

Тази Политика за защита на личните данни е актуална към 25.05.2018.